COB संरचना

साइज

अनुपात

LCD प्रकार

TP प्रकार

प्लेटफर्म

मोडेल

आवेदन ग्रेड

प्रभावकारी प्रदर्शन आकार (मिमी)

संकल्प

(H*V)

चमक

(nit)

सञ्चालन भोल्टेज (V)

सञ्चालन वर्तमान (एमए)

सञ्चालन तापमान (℃)

RTC

मेमोरी

इन्टरफेस

डाउनलोड गर्नुहोस्

संकेत

पोर्ट

१.५४

१:१

IPS

CG

DGUS II

DMG24240C015_03W

वाणिज्य ग्रेड

२७.५x२७.५

240*240

३५०

४.५-५.५

90mA@5V

-२०/+७०

***

128M

TTL*2

10P10F

डाटा पाना 

२.०

४:३

IPS

R4/CG

TA/DGUS II

DMG32240C020_03W

वाणिज्य ग्रेड

40.8×30.6

३२०*२४०

३००

४.५-५.५

130mA@5V

-२०/+७०

***

128M

TTL*2

10P10F

डाटा पाना

२.१

१:१

IPS

CG

DGUS II

DMG48480C021_03W

वाणिज्य ग्रेड

D = 53.3

४८०*४८०

३५०

४.५-५.५

130mA@5V

-१०/+६०

***

128M

TTL/RS232

10P10F

डाटा पाना

२.४

४:३

TN

R4/CG

TA/DGUS II

DMG32240C024_03W

वाणिज्य ग्रेड

३६.७×४९.०

३२०*२४०

३००

४.५-५.५

220mA@5V

-२०/+७०

***

128M

TTL*2

10P10F

डाटा पाना

२.८

४:३

TN

R4/CG

TA/DGUS II

DMG32240C028_03W

वाणिज्य ग्रेड

५८.३×४४.२

३२०*२४०

३००

४.५-५.५

120mA@5V

-२०/+७०

***

128M

TTL*2

10P10F

डाटा पाना

३.०

१६:९

IPS

R4/CG

TA/DGUS II

DMG64360T030_01W

औद्योगिक ग्रेड

६५.३×३६.७

६४०*३६०

३००

४.५-५.५

210mA@5V

-२०/+७०

FC

128M

TTL/232*2

10P10F

डाटा पाना

३.०

१६:९

IPS

R4/CG

TA/DGUS II

DMG64360K030_01W

मेडिकल ग्रेड

६६.१×३७.५

६४०*३६०

३००

४.५-५.५

200mA@5V

-२०/+७०

FC

128M

RS232/TTL

10P10F

डाटा पाना

३.५

४:३

IPS

R4/CG

TA/DGUS II

DMG32240C035_03W

वाणिज्य ग्रेड

७०.६८ × ५३.१

३२०*२४०

३५०

४.५-५.५

175mA@5V

-२०/+७०

***

128M

TTL*2

10P10F

डाटा पाना

३.५

१६:९

TN

R4/CG

TA/DGUS II

DMG48320C035_03W

वाणिज्य ग्रेड

७३.४×४९.०

४८०*३२०

२५०

४.५-५.५

130mA@5V

-२०/+७०

***

128M

TTL*2

10P10F

डाटा पाना

३.५

४:३

IPS

R4/CG

TA/DGUS II

DMG64480T035_01W

औद्योगिक ग्रेड

७०.१×५२.६

६४०*४८०

३००

४.५-५.५

360mA@5V

-२०/+७०

FC

128M

TTL/232*2

10P10F

डाटा पाना

३.५

१६:९

IPS

R4/CG

TA/DGUS II

DMG80480T035_01W

औद्योगिक ग्रेड

७५.६×४५.३६

८००*४८०

३००

४.५-५.५

180mA@5V

-२०/+७०

FC

128M

TTL*2

10P10F

डाटा पाना

३.५

४:३

IPS

R4/CG

DGUS II

DMG64480K035_03W

मेडिकल ग्रेड

७०.०८×५२.५६

६४०*४८०

२००

६-३६

260mA@12V

-२०/+७०

FC

128M

RS485/RS232

8P20P/2P20P

डाटा पाना

३.५

१६:९

IPS

R4/CG

DGUS II

DMG80480K035_03W

मेडिकल ग्रेड

४४.७६×७५.००

८००*४८०

३००

४.५-५.५

190mA@5V

-२०/+७०

FC

128M

TTL*2

10P10F

डाटा पाना

४.०

१६:९

IPS

R4/CG

TA/DGUS II

DMG80480T040_01W

औद्योगिक ग्रेड

८६.४×५१.८

८००*४८०

४००

६-३६

120mA@12V

-२०/+७०

FC

128M

TTL/232*2

8P20P

डाटा पाना

४.०

१:१

IPS

R4/CG

TA/DGUS II

DMG48480C040_03W

वाणिज्य ग्रेड

७१.९×७०.२

४८०*४८०

३००

४.५-५.५

200mA@5V

-२०/+७०

***

128M

TTL*2

10P10F

डाटा पाना

४.०

१:१

IPS

R4/CG

TA/DGUS II

DMG48480T040_01W

औद्योगिक ग्रेड

७१.९×७०.२

४८०*४८०

३००

६-३६

140mA@12V

-२०/+७०

FC

128M

TTL/232*2

8P20P

डाटा पाना

४.०

१६:९

IPS

R4/CG

TA/DGUS II

DMG80480C040_03W

वाणिज्य ग्रेड

८६.४×५१.८

८००*४८०

३५०

४.५-५.५

240mA@5V

-२०/+७०

***

128M

TTL*2

10P10F

डाटा पाना

४.१

१:१

IPS

इन्सेल

TA/DGUS II

DMG72720C041_03W

वाणिज्य ग्रेड

७४.०×७४.०

७२०*७२०

४००

४.५-५.५

400mA@5V

-२०/+७०

***

128M

TTL*2

10P10F

डाटा पाना 

४.३

१६:९

TN

R4/CG

TA/DGUS II

DMG48270C043_03W

वाणिज्य ग्रेड

९५.०×५३.९

४८०*२७२

३००

४.५-५.५

180mA@5V

-२०/+७०

***

128M

TTL*2

10P10F

डाटा पाना

४.३

१६:९

TN-TV

R4/CG

TA/DGUS II

DMG48270C043_04W

वाणिज्य ग्रेड

९५.०४ × ५३.८६

४८०*२७२

३००

४.५-५.५

200mA@5V

-२०/+७०

***

128M

TTL/232*2

10P10F

डाटा पाना

४.३

१६:९

TN

R4/CG

TA/DGUS II

DMG48270C043_05W

वाणिज्य ग्रेड

९५.०४×५३.८६

४८०*२७२

३००

४.५-५.५

200mA@5V

-२०/+७०

***

६४M

TTL/232*2

10P10F

डाटा पाना

४.३

१६:९

IPS

R4/CG

TA/DGUS II

DMG80480C043_01W

वाणिज्य ग्रेड

९३.६×५६.२

८००*४८०

३००

४.५-५.५

180mA@5V

-२०/+७०

***

128M

TTL*2

10P10F

डाटा पाना

४.३

१६:९

IPS

R4/CG

TA/DGUS II

DMG80480C043_02W

वाणिज्य ग्रेड

९३.६×५६.२

८००*४८०

३००

४.५-५.५

180mA@5V

-२०/+७०

***

128M

TTL*2

10P10F

डाटा पाना

४.३

१६:९

IPS

R4/CG

TA/DGUS II

DMG80480T043_01W

औद्योगिक ग्रेड

९३.६×५६.१६

४८०*८००

३००

६-३६

120mA@12V

-२०/+७०

FC

128M

TTL/232*2

8P20P

डाटा पाना

४.३

१६:९

IPS

R4AV/CGAV

TA/DGUS II

DMG80480T043_09W

औद्योगिक ग्रेड

९३.६×५६.१६

४८०*८००

९००

६-३६

200mA@12V

-२०/+७०

FC

128M

TTL/232*2

8P20P

डाटा पाना

४.३

१६:९

IPS

R4/CG

DGUSII

DMG80480K043_03W

मेडिकल ग्रेड

९४.०० × ५६.५६

८००*४८०

३००

६-३६

130mA@12V

-२०/+७०

FC

128M

RS485/RS232

8P20P/2P20P

डाटा पाना

५.०

१६:९

TN

R4/CG

TA/DGUS II

DMG80480C050_03W

वाणिज्य ग्रेड

१०८.०×६४.८

८००*४८०

३००

४.५-५.५

240mA@5V

-२०/+७०

***

128M

TTL/232*2

10P10F

डाटा पाना

५.०

१६:९

IPS

CG

TA/DGUS II

DMG80480C050_04W

वाणिज्य ग्रेड

१०८.०×६४.८

८००*४८०

३००

४.५-५.५

300mA@5V

-२०/+७०

***

128M

TTL/232*2

10P10F

डाटा पाना 

५.०

१६:९

IPS

R4/CG

TA/DGUS II

DMG80480T050_02W

औद्योगिक ग्रेड

१०८.०×६४.८

८००*४८०

३००

६-३६

190mA@12V

-२०/+७०

FC

128M

TTL/232*2

8P20P

डाटा पाना

५.०

१६:९

IPS

R4AV/CGAV

TA/DGUS II

DMG80480T050_09W

औद्योगिक ग्रेड

१०८.०×६४.८

८००*४८०

९००

६-३६

210mA@12V

-२०/+७०

FC

128M

TTL/232*2

8P20P

डाटा पाना

५.०

१६:९

IPS

R4/CG

TA/DGUS II

DMG85480C050_03W

वाणिज्य ग्रेड

१०९.७×६१.६

८५४*४८०

३००

४.५-५.५

260mA@5V

-२०/+७०

***

128M

TTL*2

10P10F

डाटा पाना

५.०

१६:९

IPS

इन्सेल

TA/DGUS II

DMG12720T050_01W

औद्योगिक ग्रेड

११०.४×६२.१

१२८०*७२०

३००

६-३६

170mA@12V

-२०/+७०

FC

128M

TTL/232*2

8P20P

डाटा पाना

५.०

१६:९

IPS

इन्सेल

TA/DGUS II

DMG12720C050_03W

वाणिज्य ग्रेड

११०.४×६२.१

१२८०*७२०

२५०

४.५-५.५

400mA@5V

-२०/+७०

***

128M

TTL*2

10P10F

डाटा पाना

५.०

१६:९

IPS

R4/CG

DGUSII

DMG80480K050_03W

मेडिकल ग्रेड

१०८.६×६५.४

८००*४८०

४००

६-३६

180mA@12V

-२०/+७०

FC

128M

RS485/RS232

8P20P/2P20P

डाटा पाना

५.०

१६:९

IPS

R4/CG

DGUSII

DMG85480K050_03W

मेडिकल ग्रेड

६१.६×१०९.७

८५०*४८०

४५०

६-३६

180mA@12V

-२०/+७०

FC

128M

RS485/RS232

8P20P/2P20P

डाटा पाना

५.६

४:३

TN

R4/CG

TA/DGUS II

DMG64480T056_01W

औद्योगिक ग्रेड

११२.९×८४.६७

६४०*४८०

३००

६-३६

240mA@12V

-२०/+७०

FC

128M

TTL/232*2

8P20P

डाटा पाना

५.६

४:३

TN

R4/CG

TA/DGUS II

DMG64480C056_03W

वाणिज्य ग्रेड

११२.९×८४.७

६४०*४८०

३००

४.५-५.५

400mA@5V

-२०/+७०

***

128M

RS232/TTL

10P10F

डाटा पाना

५.६

४:३

TN

R4/CG

DGUSII

DMG64480K056_03W

मेडिकल ग्रेड

११२.९० × ८४.६७

६४०*४८०

३००

६-३६

230mA@12V

-२०/+७०

FC

128M

RS485/RS232

8P20P/2P20P

डाटा पाना

६.८

२४:९

IPS

R4/CG

TA/DGUS II

DMG12480C068_03W

वाणिज्य ग्रेड

160.6×60.2

१२८०*४८०

३००

७-३६

400mA@5V

-२०/+७०

***

२५६ मिलियन

TTL/232*1

8P20P

डाटा पाना

७.०

१६:९

TN

R4

TA/DGUS II

DMG80480L070_01WTR

सरल आवेदन ग्रेड

१५४.१×८५.९

८००*४८०

२००

६-१५

200mA@12V

-२०/+६०

***

128M

TTL/232*1

8P20P

डाटा पाना

७.०

१६:९

TN

R4/CG

TA/DGUS II

DMG80480C070_03W

वाणिज्य ग्रेड

१५४.१×८५.९

८००*४८०

३००

४.५-५.५

500mA@5V

-२०/+७०

***

128M

TTL/232*2

10P10F

डाटा पाना

७.०

१६:९

IPS

R4

TA/DGUS II

DMG80480S070-03W

कठोर वातावरण आवेदन

१५२.४×९१.४

८००*४८०

१०००

७-३६

430mA@12V

-४०/+८५

FC

२५६ मिलियन

232*2+485*1+CAN*1

10P38P

डाटा पाना

७.०

१६:९

TN-TV

R4/CG

TA/DGUS II

DMG80480C070_04W

वाणिज्य ग्रेड

१५४.१×८५.९

८००*४८०

२००

४.५-५.५

500mA@5V

-२०/+७०

***

128M

TTL/232*2

10P10F

डाटा पाना

७.०

१६:९

TN

R4/CG

TA/DGUS II

DMG80480T070_05W

औद्योगिक ग्रेड

१५४.०८×८५.९२

८००*४८०

३००

६-३६

220mA@12V

-२०/+७०

FC

128M

TTL/232*2

8P20P

डाटा पाना

७.०

१६:९

TN

R4AV/CGAV

TA/DGUS II

DMG80480T070_09W

औद्योगिक ग्रेड

१५४.०८×८५.९२

८००*४८०

९००

६-३६

250mA@12V

-२०/+७०

FC

128M

TTL/232*2

8P20P

डाटा पाना

७.०

१६:९

IPS

R4/CG

TA/DGUS II

DMG10600C070_03W

वाणिज्य ग्रेड

१५४.२×८५.९

१०२४*६००

३००

४.५-५.५

500mA@5V

-२०/+७०

***

128M

TTL/232*2

10P10F

डाटा पाना

७.०

१६:९

IPS

R4/CG

TA/DGUS II

DMG10600T070_01W

औद्योगिक ग्रेड

१५४.२१×८५.९२

१०२४*६००

३००

६-३६

270mA@12V

-२०/+७०

FC

128M

TTL/232*2

8P20P

डाटा पाना

७.०

१६:९

IPS

R4AV/CGAV

TA/DGUS II

DMG10600T070_09W

औद्योगिक ग्रेड

१५४.२१×८५.९२

१०२४*६००

७००

६-३६

310mA@12V

-२०/+७०

FC

128M

TTL/232*2

8P20P

डाटा पाना

७.०

१६:९

IPS

R4/CG

TA/DGUS II

DMG12800T070_01W

औद्योगिक ग्रेड

१४९.७६×९३.६०

१२८०*८००

३००

६-३६

300mA@12V

-२०/+७०

FC

128M

TTL/232*2

8P20P

डाटा पाना

७.०

१६:९

IPS

R4/CG

TA/DGUS II

DMG12800C070_03W

वाणिज्य ग्रेड

150.72×94.2

१२८०*८००

३००

६-३६

210@12V

-२०/+७०

BT

128M

TTL/232*2

8P20P

डाटा पाना

७.०

१६:९

TN-TV

R4

TA/DGUS II

DMG80480Y070_01N

सौन्दर्य ग्रेड

१५३.८ × ८५.६

८००*४८०

२००

७-१५

150mA@12

-२०/+७०

***

128M

TTL/232*1

8P20P

डाटा पाना

७.०

१६:९

TN-TV

R4

TA/DGUS II

DMG80480Y070_02N

सौन्दर्य ग्रेड

१५४.०×८६.०

८००*४८०

२००

७-१५

230mA@12

-२०/+७०

***

128M

TTL/232*1

8P20P

डाटा पाना

७.०

१६:९

TN

R4/CG

DGUSII

DMG80480K070_03W

मेडिकल ग्रेड

१५४.०८×८५.९२

८००*४८०

३००

६-३६

240mA@12V

-२०/+७०

FC

128M

RS485/RS232

8P20P/2P20P

डाटा पाना

७.०

१६:९

IPS

R4/CG

DGUSII

DMG10600K070_03W

मेडिकल ग्रेड

१५४.०८×८५.९२

१०२४*६००

३००

६-३६

280mA@12V

-२०/+७०

FC

128M

RS485/RS232

8P20P/2P20P

डाटा पाना

७.०

१६:९

IPS

R4/CG

DGUSII

DMG12800K070_03W

मेडिकल ग्रेड

१४९.७६×९३.६०

१२८०*८००

४००

६-३६

330mA@12V

-२०/+७०

FC

128M

RS485/RS232

8P20P/2P20P

डाटा पाना

८.०

४:३

TN

R4

TA/DGUS II

DMG80600L080_01WTR

उपभोक्ता ग्रेड

१६२.०×१२१.५

८००*६००

२५०

६-१५

220mA@12V

-२०/+६०

***

128M

TTL/232*1

8P20P

डाटा पाना

८.०

४:३

TN

R4/CG

TA/DGUS II

DMG80600C080_03W

वाणिज्य ग्रेड

१६२.०×१२१.५

८००*६००

३००

४.५-५.५

600mA@5V

-२०/+७०

***

128M

TTL/232*2

10P10F

डाटा पाना

८.०

४:३

TN

R4/CG

TA/DGUS II

DMG80600T080_02W

औद्योगिक ग्रेड

१६२.०० × १२१.५०

८००*६००

४००

६-३६

270mA@12V

-२०/+७०

FC

128M

TTL/232*2

8P20P

डाटा पाना

८.०

४:३

TN

R4AV/CGAV

TA/DGUS II

DMG80600T080_09W

औद्योगिक ग्रेड

१६२.०० × १२१.५०

८००*६००

९००

६-३६

470mA@12V

-२०/+७०

FC

128M

TTL/232*2

8P20P

डाटा पाना

८.०

४:३

IPS

R4/CG

TA/DGUS II

DMG10768T080_01W

औद्योगिक ग्रेड

१६२.०×१२१.५

१०२४*७६८

३००

६-३६

220mA@12V

-२०/+७०

FC

128M

TTL/232*2

8P20P

डाटा पाना

८.०

४:३

IPS

R4/CG

TA/DGUS II

DMG10768C080_03W

वाणिज्य ग्रेड

१६२.०×१२१.५

१०२४*७६८

२५०

४.५-५.५

600mA@5V

-२०/+७०

***

128M

TTL*2

10P10F

डाटा पाना

८.०

१६:९

IPS

R4/CG

TA/DGUS II

DMG12800T080_01W

औद्योगिक ग्रेड

१७२.२२×१०७.६४

१२८०*८००

२५०

६-३६

210mA@12V

-२०/+७०

FC

128M

TTL/232*2

8P20P

डाटा पाना

८.०

१६:९

IPS

R4/CG

TA/DGUS II

DMG12800C080_03W

वाणिज्य ग्रेड

१७२.२२×१०७.०४

१२८०*८००

२५०

६-१५

170mA@12V

-२०/+७०

FC

128M

TTL/232*2

8P20P

डाटा पाना

८.०

४:३

TN-TV

R4

TA/DGUS II

DMG80600Y080_01NR

सौन्दर्य ग्रेड

१६२.०×१२१.५

८००*६००

२००

७-१५

220mA@12V

-२०/+७०

***

128M

TTL/232*1

8P20P

डाटा पाना

८.०

४:३

TN-TV

R4

TA

DMG80600Y080_02NR

सौन्दर्य ग्रेड

१६२.० × १२१.५

८००*६००

२००

७-१५

220mA@12V

-२०/+७०

***

128M

TTL/232*1

8P20P

डाटा पाना

८.०

४:३

TN

R4/CG

DGUSII

DMG80600K080_03W

मेडिकल ग्रेड

१६२.०० × १२१.५०

८००*६००

४००

६-३६

320mA@12V

-२०/+७०

FC

128M

RS485/RS232

8P20P/2P20P

डाटा पाना

८.०

४:३

IPS

R4/CG

DGUSII

DMG10768K080_03W

मेडिकल ग्रेड

१६२.०० × १२१.५०

१०२४*७६८

७००

६-३६

200mA@12V

-२०/+७०

FC

128M

RS485/RS232

8P20P/2P20P

डाटा पाना

८.०

१६:९

IPS

R4/CG

DGUSII

DMG12800K080_03W

मेडिकल ग्रेड

१७२.२२×१०७.०४

१२८०*८००

२००

६-३६

220mA@12V

-२०/+७०

FC

128M

RS485/RS232

8P20P/2P20P

डाटा पाना

८.८

४:१

IPS

R4/CG

TA/DGUS II

DMG19480T088_01W

औद्योगिक ग्रेड

२१८.९×५४.७

1920*480

३००

६-३६

170mA@12V

-२०/+७०

FC

128M

TTL/232*2

8P20P

डाटा पाना

८.८

४:१

IPS

R4/CG

TA/DGUS II

DMG19480C088_03W

वाणिज्य ग्रेड

२१८.९×५४.७

1920*480

३००

६-१५

600mA@5V

-२०/+७०

***

२५६ मिलियन

TTL/232*1

8P20P

डाटा पाना

९.७

4:3

TN

R4/CG

TA/DGUS II

DMG10768T097_01W

औद्योगिक ग्रेड

१९६.६१×१४७.४६

१०२४*७६८

३००

६-३६

290mA@12V

-२०/+७०

FC

128M

TTL/232*2

8P20P

डाटा पाना

९.७

४:३

EWTN

R4/CG

TA/DGUS II

DMG10768C097_03W

वाणिज्य ग्रेड

१९६.६×१४७.५

१०२४*७६८

३००

६-१५

350mA@12V

-२०/+६०

***

128M

TTL/232*1

8P20P

डाटा पाना

९.७

४:३

TN

R4/CG

DGUSII

DMG10768K097_03W

मेडिकल ग्रेड

१९६.६१×१४७.४६

१०२४*७६८

३००

६-३६

430mA@12V

-२०/+७०

FC

128M

RS485/RS232

8P20P/2P20P

डाटा पाना

१०.१

१६:९

IPS

R4/CG

TA/DGUS II

DMG10600T101_01W

औद्योगिक ग्रेड

२२२.७२×१२५.२८

१०२४*६००

३००

६-३६

260mA@12V

-२०/+७०

FC

128M

TTL/232*2

8P20P

डाटा पाना

१०.१

१६:९

IPS

R4AV/CGAV

TA/DGUS II

DMG10600T101_09W

औद्योगिक ग्रेड

२२२.७२×१२५.२८

१०२४*६००

६५०

६-३६

460mA@12V

-२०/+७०

FC

128M

TTL/232*2

8P20P

डाटा पाना

१०.१

१६:९

IPS

R4/CG

TA/DGUS II

DMG10600C101_03W

वाणिज्य ग्रेड

२२२.७×१२५.३

१०२४*६००

२५०

६-१५

250mA@12V

-२०/+७०

***

128M

TTL/232*1

8P20P

डाटा पाना

१०.१

१६:९

IPS

R4/CG

TA/DGUS II

DMG12800L101_01W

सरल आवेदन ग्रेड

२१७.०×१३५.६

१२८०*८००

३००

६-१५

300mA@12V

-२०/+६०

***

128M

TTL/232*1

8P20P

डाटा पाना

१०.१

१६:९

TN-TV

R4/CG

TA/DGUS II

DMG10600Y101_01N

सौन्दर्य ग्रेड

२२२.७ × १२५.३

१०२४*६००

३००

४.५-५.५

550MA@5

-२०/+७०

***

128M

TTL/232*1

8P20P

डाटा पाना

१०.१

१६:९

IPS

R4/CG

TA/DGUS II

DMG12800T101_01W

औद्योगिक ग्रेड

२१६.९६×१३५.६०

१२८०*८००

३५०

६-३६

460mA@12V

-२०/+७०

FC

128M

TTL/232*2

8P20P

डाटा पाना

१०.१

१६:९

IPS

R4/CG

DGUSII

DMG10600K101_03W

मेडिकल ग्रेड

२२२.७२×१२५.२८

१०२४*६००

३००

६-३६

340mA@12V

-२०/+७०

FC

128M

RS485/RS232

8P20P/2P20P

डाटा पाना

१०.१

१६:९

IPS

R4/CG

DGUSII

DMG12800K101_03W

मेडिकल ग्रेड

२१६.९६×१३५.६०

१२८०*८००

४००

६-३६

510mA@12V

-२०/+७०

FC

128M

RS485/RS232

8P20P/2P20P

डाटा पाना

१०.४

४:३

TN

R4/CG

TA/DGUS II

DMG80600T104_01W

औद्योगिक ग्रेड

२१०.२×१५८.४

८००*६००

३५०

६-३६

390mA@12V

-२०/+७०

FC

128M

TTL/232*2

8P20P

डाटा पाना

१०.४

४:३

TN

R4/CG

TA/DGUS II

DMG80600C104_03W

वाणिज्य ग्रेड

२११.२×१५८.४

८००*६००

३५०

६-१५

350mA@12V

-२०/+७०

***

128M

TTL/232*1

8P20P

डाटा पाना

१०.४

४:३

IPS

R4/CG

TA/DGUS II

DMG10768T104_01W

औद्योगिक ग्रेड

२११.२×१५८.४

१०२४*७६८

३००

६-३६

510mA@12V

-२०/+७०

FC

128M

TTL/232*2

8P20P

डाटा पाना

१०.४

४:३

IPS

R4AV/CGAV

TA/DGUS II

DMG10768T104_09W

औद्योगिक ग्रेड

२११.२×१५८.४

१०२४*७६८

९००

६-३६

880mA@12V

-२०/+७०

FC

128M

TTL/232*2

8P20P

डाटा पाना

१०.४

४:३

IPS

R4/CG

TA/DGUS II

DMG10768C104_03W

वाणिज्य ग्रेड

२११.२×१५८.४

१०२४*७६८

३००

७-३६

500mA@12V

-२०/+७०

***

२५६ मिलियन

TTL/232*1

8P20P

डाटा पाना

१०.४

२०:९

IPS

R4/CG

AIoT_TA

DMG16720C104_03W

वाणिज्य ग्रेड

२३९.६×१०७.६

1600*720

३५०

६-३६

290mA@12V

-२०/+७०

FC

4G

TTL/232*2

8P20P

डाटा पाना

१०.४

४:३

IPS

R4/CG

DGUSII

DMG10768K104_03W

मेडिकल ग्रेड

२११.२०×१५८.४०

१०२४*७६८

३००

६-३६

460mA@12V

-२०/+७०

FC

128M

RS485/RS232

8P20P/2P20P

डाटा पाना

११.६

१६:९

IPS

R4/CG

DGUS II

DMG19108C116_02W

वाणिज्य ग्रेड

२५७.३२ × १४५.१८

1920*1080

२५०

१२-३६

430mA@12V

-१०/+६०

FC

२५६ मिलियन

TTL/232*1

8P20P

डाटा पाना

११.६

१६:९

IPS

R4/CG

AIoT_TA

DMG19108C116_03W

वाणिज्य ग्रेड

२५६.३×१४४.२

1920*1080

२००

१२-३६

700mA@12V

-१०/+६०

***

4G

TTL/232*1

8P20P

डाटा पाना

११.६

१६:९

IPS

GFF

DGUS II

DMG19108C116_05WTC

वाणिज्य ग्रेड

२५७.३१x१४५.१८

1920*1080

२००

१२-३६

390mA@12V

-१०/+६०

FC

२५६ मिलियन

TTL/232*1

8P20P

डाटा पाना

१२.१

४:३

TN

R4/CG

TA/DGUS II

DMG80600T121_01W

औद्योगिक ग्रेड

246.00×184.50

८००*६००

४००

६-३६

690mA@12V

-२०/+७०

FC

128M

TTL/232*2

8P20P

डाटा पाना

१२.१

४:३

EWTN

R4/CG

TA/DGUS II

DMG80600C121_03W

वाणिज्य ग्रेड

२४६.०×१८४.५

८००*६००

३००

१२-३६

700mA@12V

-२०/+७०

***

128M

TTL/232*1

8P20P

डाटा पाना

१२.१

४:३

IPS

R4/CG

TA/DGUS II

DMG10768T121_01W

औद्योगिक ग्रेड

२४५.७६×१८४.३२

१०२४*७६८

४५०

६-३६

1100mA@12V

-२०/+७०

FC

128M

TTL/232*2

8P20P

डाटा पाना

१२.१

१६:९

EWTN

CG

TA/DGUS II

DMG12800C121_02W

वाणिज्य ग्रेड

२६१.१×१६३.२

१२८०*८००

४००

१२-३६

1320mA@12V

-२०/+७०

***

128M

TTL/232*1

8P20P

डाटा पाना

१२.१

४:३

TN

R4/CG

TA/DGUS II

DMG80600Y121_01N

सौन्दर्य ग्रेड

२४६.० × १८४.५

८००*६००

१९०

७-३०

450mA@12V

-२०/+७०

***

128M

TTL/232*1

8P20P

डाटा पाना

१२.१

१६:९

TN

CG

DGUS II

DMG12800Y121_01NC

सौन्दर्य ग्रेड

260.12x160.20

१२८०*८००

१५०

१०-३६

390mA@12V

-०/+५०

***

128M

TTL/RS232

8P20P

डाटा पाना

१२.१

१६:९

IPS

R4/CG

DGUSII

DMG12800K121_03W

मेडिकल ग्रेड

२६१.१×१६३.२

१२८०*८००

६५०

१०-३६

940mA@12V

-२०/+७०

FC

128M

RS485/RS232

8P20P/2P20P

डाटा पाना

१२.१

४:३

IPS

R4/CG

DGUSII

DMG10768K121_03W

मेडिकल ग्रेड

246.00×184.50

१०२४*७६८

५००

६-३६

1170mA@12V

-२०/+७०

FC

128M

RS485/RS232

8P20P/2P20P

डाटा पाना

१३.३

१६:९

IPS

CG

AIoT_TA

DMG19108K133_01WTC

मेडिकल ग्रेड

२९३.७६×१६५.२४

1920*1080

१५०

९-३६

570mA@12V

-२०/+७०

FC

4G

RS232

8P20P

डाटा पाना

१४.०

१६:९

IPS

CG

AIoT_TA

DMG19108C140_03W

वाणिज्य ग्रेड

३०८.७१x१७३.३९

1920*1080

१५०

६-३६

370mA@12V

०/+५०

BT

२५६ मिलियन

TTL/232*1

8P20P

डाटा पाना

१४.०

१६:९

IPS

GFF

DGUS II

DMG19108C140_05WTC

वाणिज्य ग्रेड

३०८.७१x१७३.३९

1920*1080

२००

१२-३६

450mA@12V

-१०/+६०

FC

२५६ मिलियन

TTL/232*1

8P20P

डाटा पाना

१५.०

४:३

IPS

R4/CG

TA/DGUS II

DMG10768T150_01W

औद्योगिक ग्रेड

३०४.१३×२२८.१०

१०२४*७६८

३५०

६-३६

730mA@12V

-२०/+७०

FC

128M

TTL/232*2

8P20P

डाटा पाना

१५.०

४:३

EWTN

R4/CG

TA/DGUS II

DMG10768C150_03W

वाणिज्य ग्रेड

३०४.१×२२८.१

१०२४*७६८

३००

१२-३६

1000mA@12V

-२०/+७०

***

२५६ मिलियन

TTL/232*1

8P20P

डाटा पाना

१५.०

४:३

TN

R4/CG

TA/DGUS II

DMG10768Y150_01N

सौन्दर्य ग्रेड

३०४.१३ × २२८.१

१०२४*७६८

१६५

७-३६

1030mA@12

-२०/+७०

***

२५६ मिलियन

TTL/232*1

8P20P

डाटा पाना

१५.६

१६:९

IPS

R4/CG

DGUS II

DMG19108C156_02W

वाणिज्य ग्रेड

३४३.१६ × १९२.६०

1920*1080

२५०

१२-३६

520mA@12V

-१०/+६०

FC

२५६ मिलियन

TTL/232*1

8P20P

डाटा पाना

१५.६

१६:९

EWTN

CG

TA/DGUS II

DMG13768C156_03W

वाणिज्य ग्रेड

३४४.२×१९३.५

१३६४*७६८

२००

१२-३६

700mA@12V

-१०/+६०

***

२५६ मिलियन

TTL/232*1

8P20P

डाटा पाना

१५.६

१६:९

IPS

R4/CG

AIoT_TA

DMG19108C156_03W

वाणिज्य ग्रेड

३४४.२×१९३.६

1920*1080

२५०

१२-३६

2000mA@12V

-१०/+६०

***

4G

TTL/232*1

8P20P

डाटा पाना

१५.६

१६:९

IPS

GFF

DGUS II

DMG19108C156_05WTC

वाणिज्य ग्रेड

३४३.१६x१९२.६

1920*1080

२५०

१०-३६

580mA@12V

-१०/+६०

FC

२५६ मिलियन

TTL/RS232

8P20P

डाटा पाना

१७.३

१६:९

IPS

CG

AIoT_TA

DMG19108C173_03W

वाणिज्य ग्रेड

३८२.८९x२१५.८१

1920*1080

२००

९-३६

710mA@12V

०/+५०

BT

२५६ मिलियन

TTL/232

8P20P

डाटा पाना

१७.३

१६:९

IPS

GFF

DGUS II

DMG19108C173_05WTC

वाणिज्य ग्रेड

३८२.८९x२१५.८१

1920*1080

२००

१०-३६

720mA@12V

०/+५०

FC

२५६ मिलियन

TTL/232*1

8P20P

डाटा पाना

१८.५

१६:९

EWTN

CG

TA/DGUS II

DMG13768C185_03W

वाणिज्य ग्रेड

४०९.८×२३०.४

१३६४*७६८

२५०

१२-३६

800mA@12V

-२०/+६०

***

२५६ मिलियन

TTL/232*1

8P20P

डाटा पाना

१८.५

१६:९

IPS

GFF

DGUS II

DMG19108C185_05WTC

वाणिज्य ग्रेड

४०८.९६x२३०.०४

1920*1080

२००

१५-३६

720mA@24V

०/+५०

FC

२५६ मिलियन

TTL/232*1

8P20P

डाटा पाना

२१.५

१६:९

IPS

CG

DGUS II

DMG19108C215_02W

वाणिज्य ग्रेड

४७६.०६×२६७.८८

1920*1080

२००

१२-३६

1000mA@12V

-२०/+६०

BT

२५६ मिलियन

TTL/232*1

8P20P

डाटा पाना 

२१.५

१६:९

IPS

R5/CFF

AIoT_TA

DMG19108C215_03W

वाणिज्य ग्रेड

४७६.६×२६८.१

1920*1080

२००

१२-३६

2130mA@12V

-१०/+६०

***

4G

TTL/232*1

8P20P

डाटा पाना

२१.५

१६:९

IPS

GFF

DGUS II

DMG19108C215_05W

वाणिज्य ग्रेड

४७६.६४x२६८.११

1920*1080

२००

१५-३६

850mA@12V

०/+५०

FC

२५६ मिलियन

TTL/232*1

8P20P

डाटा पाना