HDMI LCD मोड्युल

साइज

अनुपात

LCD प्रकार

TP प्रकार

मोडेल

प्रभावकारी प्रदर्शन आकार (मिमी)

संकल्प

(H*V)

चमक

(nit)

सञ्चालन भोल्टेज (V)

सञ्चालन वर्तमान (एमए)

सञ्चालन तापमान (℃)

घेरा सहित

टच प्रकार

डाउनलोड गर्नुहोस्

४.३

१६:९

IPS

CG

HDW043_001L

९३.६×५६.२

४८०*८००

२५०

5

/

-२०/+७०

/

CTP

डाटा पाना

५.०

१६:९

TN

CG

HDW050-003L

१०८.६० × ६५.४०

८००*४८०

२५०

5

/

-२०/+७०

/

CTP

डाटा पाना

७.०

१६:९

TN

CG

HDW070_008L

१५४.०८ × ८५.९२

८००*४८०

२५०

6-36(12 को सामान्य मान)

/

-२०/+७०

/

CTP

डाटा पाना

७.०

१६:९

IPS

CG

HDW070_007L

१५४.०८×८५.९२

१०२४*६००

३००

६-३६

260mA@12

-२०/+७०

/

CTP

डाटा पाना

७.०

१६:९

IPS

CG

HDW070_008LZ02

१५४.०८×८५.९२

१०२४*६००

६००

५.२-३६

330mA@12

-२०/+७०

/

CTP

डाटा पाना

७.०

१६:९

TN

CG

HDW070_008LZ01

१५४.०८×८५.९२

८००*४८०

८००

५-३६

210mA@12

-२०/+७०

/

CTP

डाटा पाना

१०.१

१६:९

IPS

CG

HDW101_001L

222.70x125.30

१०२४*६००

३००

6-36(12 को सामान्य मान)

/

-२०/+७०

/

CTP

डाटा पाना

१०.१

१६:९

IPS

CG

HDW101_004L

२१६.९६x१३५.६०

१२८०*८००

३००

6-36(12 को सामान्य मान)

/

-१०/५०

/

CTP

डाटा पाना

१०.१

१६:९

IPS

CG

HDW101_A5001L

222.70x125.30

१०२४*६००

२५०

६.५-३६

330mA@12

-१०/+६०

/

CTP

डाटा पाना

१०.१

१६:९

IPS

CG

HDW101_001LZ08

222.70x125.30

१०२४*६००

५००

५-३६

300mA@12

-२०/+७०

/

CTP

डाटा पाना

१०.४

४:३

IPS

CG

HDW104_001L

210.20 × 158.55

१०२४*७६८

३००

६-२४

340mA@12

-२०/७०

/

CTP

डाटा पाना

१२.१

१६:९

TN

CG

HDW121_001L

261.12x163.20

१२८०*८००

३००

१२-३६

340mA@12

-२०/७०

/

CTP

डाटा पाना

१५.६

१६:९

IPS

CG

HDW156-001L

३४२.१६×१९१.५९

1920*1080

२५०

६-३६

420mA@12

-२०/७०

/

CTP

डाटा पाना

२१.५

१६:९

IPS

CG

HDW215-001L

४७६.०६ × २६७.८८

1920*1080

१९०

१५-३६

500mA@24

०/५०

/

CTP

डाटा पाना

२१.५

१६:९

IPS

CG

HDW215_002L

२६८.४६×४७६.८०

1920*1080

२००

15

/

०/+५०

/

CTP

डाटा पाना